ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ជំរុំកំណើនជីវិតសម្រាប់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី និងថ្នាក់ពហុវប្បធម៌ - មើលឃើញដង្កូវនៅប៉ិថោវ(3-1)

ការិយាល័យសង្កាត់ប៉ិថោវ នឹងបើកវគ្គរៀននៅបន្ទបជាន់ទី 6 នៃការិយាល័យសង្កាត់ប៉ិថោវ រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ និងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ចាប់ពីម៉ោង 9:00 ដល់ 16:00 ចាប់ពីថ្ងៃទី 28 ខែមីនា ដល់ថ្ងៃទី 2 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2023 "ជំរុំកំណើនជីវិតសម្រាប់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី និងពហុវប្បធម៍ - វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមាតាបិតា និងកូនស្វែងយល់ពីសត្វដង្កូវនៅប៉ិថោវ"មិត្តភ័ក្តិអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីត្រូវបានគេទទួលស្វាគមន៍ក្នុងការចុះឈ្មោះមុន។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមមើលព័ត៌មានសកម្មភាពអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង (https://btdo.gov.taipei)  ឬទូរស័ព្ទទៅកញ្ញា លីន 2891-2105 ចុចផ្លាស់លេខបន្ថែម 275


កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2023-03-06