ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ខ័ណ្ឌណីហ៊ូរទីក្រុងតៃប៉ិ 2018 "ថ្នាក់គំនូរគូសលាបក្រចកនៃប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី" សូមចុះឈ្មោះ(3-3)

ថ្នាក់នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយការិយាល័យស្រុកណីហ៊ូឆ្នាំ 2018/4 / 10-6 / 26 រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 9 ព្រឹកដល់ 12 យប់នៅសាលាអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនង្គង (អសយដ្ឋានលេខ 1 B1 ជាន់ក្រោមដី ច្រកផ្លូវ 768 នៅផ្លូវ ប៉ាក់ទឺ ) ។ ទំនាក់ទំនងលម្អិតសូម https://nhdo.gov.taipei / ឬទូរស័ព្ទលេខ 2792-5828 # 208


 

Publish Date

2018-04-23