ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ក្រសួងអប់រំរៀបចំកម្មវិធីអប់រំនិងអភិវឌ្ឍន៍ទេពកោសល្យអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី - ការប្រលងរាំអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី (9-4)

✅ ចុះឈ្មោះចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី 25/09

 ✅ ចុះឈ្មោះលើគេហទំព័រ៖ https://www.surveycake.com/s/llG1L

 ✅ សិទ្ធិចំពោះអ្នកចុះឈ្មោះ៖ អ្នកចំណូលស្រុកថ្មីដែលមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសាធារណៈរដ្ឋចិនតៃវ៉ាន់ ឬប័ណ្ណស្នាក់នៅស្របច្បាប់

 ✅ ខ្លឹមសារនៃការប្រកួត៖ ត្រូវមានបទបង្ហាញពីរបាំប្រជាប្រិយពីប្រទេសកំណើតរបស់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី

 ✅ ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ័ 02-2796-2666 ចុចផ្លាស់លេខ. 1114 កញ្ញា ជីង

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2023-09-11