ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យសង្កាត់ ណីហូរ ក្នុងទីក្រុងតៃប៉ិ ក្នុងឆ្នាំ 2022 បានរៀបចំសិក្ខាសាលា "ថ្នាក់ម៉ាហ្សាសុដន់ និងការថែទាំសុខភាព សម្រាប់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី" (5-3)

ការិយាល័យសង្កាត់ ណីហូរ ក្នុងទីក្រុងតៃប៉ិ បានរៀបនៅថ្ងៃទី 14 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022 (ថ្ងៃអង្គារ) ចាប់ពីម៉ោង 9:00 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 12:00 ថ្ងៃត្រង់ និងវេលាម៉ោង 1:00 រសៀល ដល់ម៉ោង 4:00 រសៀល នៅក្នុងសាលប្រជុំនៅជាន់ទី 8 នៃការិយាល័យសង្កាត់ ណីហូរ ទីក្រុងតៃប៉ិ (លេខ 99 ខ័ណ្ឌទី 6  ជាន់ទី 8 ផ្លូវ មីងយៀនតុង សង្កាត់ ណីហូរ ទីក្រុងតៃប៉ិ) "ឆ្នាំ 2022 សិក្ខាសាលាថែទាំសុខភាពនិងម៉ាហ្សាសុដន់សម្រាប់ប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មីប្រចាំឆ្នាំ" អ្នកចំណូលស្រុកថ្មីនឹងត្រូវទទួលស្វាគមន៍ក្នុងការចុះឈ្មោះមុនគេ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមមើលប្រភពផ្នែកអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី នៃគេហទំព័ររបស់ការិយាល័យសង្កាត់ ណីហូរ (https://nhdo.gov.taipei) ឬទាក់ទងអ្នករៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ដោយកញ្ញា អ៊ូរ ។ តាមរយៈលេខ 02-27925828 ចុចផ្លាស់លេខ 208 ។

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2022-05-09