ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

មូលនិធិសុខុមាលភាពសង្គមអ៊ីទាន នៅឆ្នាំ 2020.3/7-7/11 បានរៀបចំ “ ថ្នាក់រៀនភាសាចិនហុកគៀនច្រៀងបទកុមារនៃប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី” (2-2)

រៀនដោយរីករាយ និងនិយាយបានល្អ និងស្តាប់ភាសាហុកគៀន ក៏បាន។
ពេលវេលា៖ 2020.3/7-7/11( 4/4、6/20、6/27 ឈប់រៀន) រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីម៉ោង  9:00-12:00
ទីតាំង៖ ជាន់ទី ៨ សាខាបណ្ណាល័យចុងហីរ ទីក្រុងតៃប៉ិថ្មី (ផ្ទះលេខ ២៣៦ ជាន់ទី ៨ ផ្លូវណានសាន សង្កាត់ចុងហឺរ (អាគារហ្វុងស៊ីងជុងហឺរ))
ទូរស័ព្ទ៖ (02)2230-0339

រៀនដោយរីករាយ និងនិយាយបានល្អ និងស្តាប់ភាសាហុកគៀន ក៏បាន។

Publish Date

2020-02-14