ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យសង្កាត់ចុងសាន - ផលិតផលថែទាំជីវិតរុក្ខជាតិគ្មានកំណង់ពិភពលោក(5-17)

(ថ្ងៃច័ន្ទ) ថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដា  ដល់ (ថ្ងៃសុក្រ) ថ្ងៃទី 5 ខែកក្កដា វេលាម៉ោង 9:00 ដល់ 12:00 ម៉ោង 13:00 ដល់ 16:00 កត់សរុប 30 ម៉ោង។

ទីតាំង៖ លេខ 367ជាន់ទី 10 ផ្លូវ ស៊ុងចែង សង្កាត់ចុងសា  ទីក្រុងតៃប៉ិ

ការចុះឈ្មោះតាមទូរស័ព្ទ៖ 02-25031369 ចុចផ្លាស់លេខ 591 លោកស្រី វ៉ាង។


កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2024-06-04