ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ឆ្នាំ 2023 ថ្នាក់បង្កើតគំនិតផ្នែកសិល្បៈចំណូលស្រុកថ្មី (3-2)

ការិយាល័យសង្កាត់ស៉ីងអ៉ីកទីក្រុងតៃប៉ិ បានបង្កើតថ្នាក់រៀន "ឆ្នាំ 2023  ថ្នាក់បង្កើតគំនិតផ្នែកសិល្បៈចំណូលស្រុកថ្មី " ថ្នាក់រៀននឹងប្រព្រឹត្តឡើងទៅនៅអគារជាន់ទី 13 នៃមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋបាលស៉ីងអ៉ីក រៀងរាល់ថ្ងៃពុធ ចាប់ពីថ្ងៃទី 22 ខែមីនា ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2023 ចាប់ពីម៉ោង 1:30 រសៀល ដល់ម៉ោង 4:30 រសៀល។ ការចុះឈ្មោះតាមអនឡាញចាប់ផ្តើមនៅម៉ោង 1:30 រសៀល ថ្ងៃទី 6 ខែមីនា ឆ្នាំ 2022 ចំនួនទទួលឈ្មោះមនុស្ស 20 នាក់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើស ហើយ 10 នាក់នឹងត្រូវបានកក់ទុករហូតដល់កូតាពេញ។ 

គេហទំព័រចុះឈ្មោះ—https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/Home/Register/223  ព័ត៌មានលម្អិតមាននៅក្នុងឯកសារភ្ជាប់ ឬទូរស័ព្ទទៅលេខ 27239777 ចុចផ្លាស់បន្ថែមលេខ 604 (ដោយកញ្ញា តាច)។

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2023-03-13