ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

អង្គការនៃមូលនិធិអ៊ិកទាន8/29 「ទិវាគ្រួសារសាមគ្គីក្រុមប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មី 」(7-11)

ការអញ្ជើញនៅក្នុងឆ្នាំ 109 អ្នកចូលរួមនៃក្រុមគាំទ្រប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មី និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេក៏បានអញ្ជើញក្រុមគ្រួសារថ្មីមកពីទីក្រុងតៃប៉ិនិងទីក្រុងតៃប៉ិថ្មី ដើម្បីរីករាយជាមួយគ្នា។
ពេលវេលា:109.8/29  09:00-12:00
ទីកន្លែង: សាលប្រជុំជាន់ទី ១៣ ការិយាល័យសង្កាត់វ័នហ័រក្រុងតៃប៉ិ
(អស័ដ្ឋានលេខ 120 ជាន់ទី 13 ខ័ណ្ឌទី 3 ហឺភីងខាងលិច សង្កាត់វ័នហ័រ)
ទូរស័ព្ទ៖ : (02)2230-0339,(02)2230-6670 ចុចផ្លាស់លេខ 7208

Publish Date

2020-07-24