ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការតាំងពិពណ៌ពិសេសពិភពលោកថ្មីពិហុចម្រុះ (11-1)

ភ្ជាប់ជាមួយអាគារប្រជាជនចំណូលស្រុកង្មី ស្ថិតនៅសាលាទំនាក់ទំនង សាកលវិទ្យាល័យមីងឈ័ន USR  ជាក្រុម និងមជ្ឈមណ្ឌលបំរើសេវាកម្មស្ត្រី និងក្រុមគ្រួសារតំបន់ស៉ឹកលីងតាមរយៈវីដេអូ យើងខ្ញុំនឹងចែករំលែកភាពស្រស់ស្អាតដែលជាសហគ្រិនចឱណូលស្រុកថ្មី ដែលជាទីភ្នាក់ងារថតរូបសម្រាប់ការសិក្សាប្រចាំថ្ងៃ និងណែនាំអ្នកឱ្យយល់ដឹងពីវប្បធម៌ចម្រុះនៃអាហារ និងកសិកម្ម។ សូមស្វាគមន៍មកកាន់សារមន្ទីរ។   

ទីកន្លែង៖ អគារចំណូលស្រុកថ្មីតំបន់ស៉ឹកលីនៃសួនពហុវប្បធម៍ 1 (ថ្នាក់រៀន 206)

 កាលបរិច្ឆេទនៃការតាំងពិព័រណ៍: ថ្ងៃទី 5 ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី 24 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2022

វេលា ម៉ោង៖ 9:00-12:00, 14:00-17:00 (បិទសំរាកនៅថ្ងៃច័ន្ទ)


កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2022-11-11