ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

អង្គការមូលនិធិអ៉ិកទៀន 10/4-11/29 គ្រប់គ្រងវគ្គសិក្សាចំណូលស្រុកថ្មី បើកវគ្គរៀន "សុខភាពល្អមិនលោតដុំខ្លាំងនិងលំហាត់ប្រាណដ៏រីករាយ" (9-14)

ស្វែងយល់ពីការអស់រដូវ និងស្វែងយល់ពីរបៀបរស់នៅដែលមានសុខភាពល្អ តាមរយៈការធ្វើលំហាត់ប្រាណនិងរបបអាហារ។

ពេលវេលា ៖ 10/4-11/29 រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ម៉ោង 14:00-16:00
ទីកន្លែង ៖ មជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពប្រជាពលរដ្ឋការជួបជុំថ្មីសង្កាត់ស៊ុងសាន (លេខ 374 ក្រុមទី ៥ ផ្លូវណានជីងតុង សង្កាត់ស៊ុងសាន ទីក្រុងតៃប៉ិ)
ចុះឈ្មោះលើគេហទំព័រ ៖ តំណភ្ជាប់ដូចខាងក្រោម
លេខទូរស័ព្ទ ៖ 02)2230-0339  កញ្ញា ស៊ូ

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2021-09-27