ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ទីក្រុងតៃប៉ិមូលដ្ឋានថែទាំប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីសម្រាប់តំបន់តៃប៉ិខាងជើង 2020.3/21 (ថ្ងៃសៅរ៍)បានបើកថ្នាក់ "ធ្វើតែរុក្ខជាតិដោយផ្ទាល់ដៃខ្លួនឯង" (3-5)

សូមរីករាយជាមួយភេសជ្ជៈផ្ទាល់ដៃខ្លួនឯងរបស់លោកអ្នក!
ពេលវេលា៖109.3/21(ថ្ងៃសៅរ៍)09:30-11:30
ទីតាំង៖ ជាន់ទី ៣ មជ្ឈមណ្ឌលសុងសានទីក្រុងតៃប៉ិ
ទូរស័ព្ទ៖(02)2504-0399
 

Publish Date

2020-03-11