ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យការងារបើកវគ្គ“ ឆ្នាំ ២០២២ (111) ទីក្រុងតៃប៉ិជ្រើសរើសកម្មករដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់” (10-9)

កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះពលករគំរូ៖ ចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ 11/21
កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះពលករល្អបំផុត៖ ចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ 12/31

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅគេហទំព័រជ្រើសរើសតំបន់ការងារពលករដ៏ឆ្នើម៖ 
(តំណភ្ជាប់ដូចខាងក្រោម)

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2021-10-21