ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបិទពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរបស់ក្លឹបអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី (2-2)

ម៉ោងបិទសម្រាប់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីមានដូចខាងក្រោម៖

សាលថ្មីរបស់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មីសង្កាត់វ៉ាន់ហ័រ ៖ 2/10ថ្ងៃពុធ) ដល់2/16 (ថ្ងៃអង្គារ)
១. សាលីញូលីនថ្មីរបស់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី៖ 2/1 (ថ្ងៃច័ន្ទ) ដល់ 2/28 (ថ្ងៃអាទិត្យ) ដោយសារការជួសជុលសាលនេះ។

​ជូនពរដល់អ្នក​ទាំងអស់គ្នាសេរីសួស្តី​ឆ្នាំ​ថ្មី!

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2021-02-04