ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

វគ្គសិក្សាអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី ក្នុងឆ្នាំ 2022 "តោះៗយើងមករៀនភាសាចិនហុកគៀន" (7-12)

ការិយាល័យសង្កាត់តាថុងនៃទីក្រុងតៃប៉ិ បានផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល "អ្នកចំណូលស្រុកថ្មីក្នុងឆ្នាំ 2022តោះៗយើងមកករៀនភាសាចិនហុកគៀនទាំងអស់គ្នា" ម៉ោងសិក្សាគឺចាប់ពីថ្ងៃទី 10 ខែសីហា ដល់ ថ្ងៃទី 14 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022 រៀងរាល់ថ្ងៃពុធ និង ថ្ងៃសុក្រ ចាប់ពីរសៀល ម៉ោង 1:30 ដល់ម៉ោង 4:30 រសៀល ។  មិត្តភ័ក្តិអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីនឹងត្រូវទទួលស្វាគមន៍ក្នុងការចុះឈ្មោះចូលរួមមុនគេ ហើយអ្នកក៏នឹងត្រូវទទួលបានជាអំណោយអនុស្សាវរីយ៌មួយ នៅពេលដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះចូលរៀនរួច។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមមើលខិត្តប័ណ្ណចូលរៀន ឬ ពិនិត្យមើលគេហទំព័ររបស់វិទ្យាស្ថាន ហើយទាក់ទងមកលោក វ័ង តាមរយៈលេខ 02-25975323 ចុចផ្លាស់សេវាលេខ 805 ។

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2022-07-29