ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ឆ្នាំ 2019 យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតមហោស្រពភាពយន្តខ្នាតតូចតាទីតារយៈពេលកំណត់ ខែ 9/30 បានផុតកំណត់សម្រាប់ការចុះឈ្មោះហើយ! (9-3)

ឆ្នាំ 2019 នៃប្រធានបទនៃការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តមហោស្រពភាពយន្តតាតាយគឺ“ ស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំ” សូមស្វាគមន៍ចូលរួមផ្ញើរអត្ថបទឯកសារមក!
活動連結網址:https://event.cts.com.tw/2019TTweifilm/index.html 
វេបផ្សាយតំណភ្ជាប់ព្រឹត្តិការណ៍ :https://event.cts.com.tw/2019TTweifilm/index.html

臺泰微電影節