ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

2020.6/25-6/29សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីពិធីបុណ្យអុំទូកនិងពិធីបុណ្យអុំទូកចិនតៃវ៉ាន់ឆ្នាំ2020 របស់មជ្ឈមណ្ឌលជនអន្តោប្រវេសន៍វ័នហ័រសង្កាត់ស៊ីកលីង (6-17)

ការសហការជាមួយទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិវ៉ានហួនិងមជ្ឈមណ្ឌលអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីស៊ីលលីននឹងត្រូវបិទរយៈពេល ៥ ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី 25 ខែ 6មិថុនា (ថ្ងៃព្រហត្តិ៍) ដល់ថ្ងៃទី 29 ខែ6មិថុនា (ថ្ងៃច័ន្ទ) នៅឆ្នាំ 2020 ។

Publish Date

2020-06-23