ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ករណីដែលទាក់ទងនឹងថាតើបុគ្គលិកបណ្ដោះអាសន្ននៃសាលារៀនផ្សេងៗក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាចប្រើប្រាស់បានចំពោះអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះ (1-2)

ប្រសិនបើស្ថាប័ន ឬសាលានីមួយៗមានបំណងជ្រើសរើសជនបរទេស (រួមទាំងសញ្ជាតិពីរដែលមានសញ្ជាតិក្នុងប្រទេសដែលមានជាលក្ខណៈជាប្តីប្រពន្ធបរទេស) បុគ្គលិកបណ្ដោះអាសន្ននៃសាលាទីភ្នាក់ងារនឹងគិតគូរពីកត្តាមួយចំនួនដូចជា លក្ខណៈនៃអាជីវកម្មរបស់សាលាទីភ្នាក់ងារ និងភាពប្រែប្រួលនៃការការពារនៃការសម្ងាត់។

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2022-01-12