ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រសួងមហាផ្ទៃសូមស្វាគមន៍ចំពោះការប្រើ "បរទេសនៃការធ្វើតេស្តថ្នាក់រៀននិងការធ្វើតេស្តដាក់ពាក្យស្នើរសុំស្នាក់នៅ" ។ (1-3)


សូមចូលបណ្តាញព័ត៌មាននាយកដ្ឋានកិច្ចការផ្ទៃក្នុង (http://www.ris.gov.tw) ការសាកសួរគម្រោង "ការស្នើរសុំតាមអ៊ីនធឺណិត" ។