ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យស្រុកស៊ីងអ៊ីក 2020.3/2-5/4បានរៀបចំនៅ “សិក្ខាសាលាភាសាអង់គ្លេស ឆ្នាំ ១០៩ សំរាប់ថ្នាក់ជនអន្តោប្រវេសន៍” (2-1)


ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវជំនាញស្តាប់ និងនិយាយភាសាអង់គ្លេសរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី និងផ្តល់សេវាកម្មថែទាំកុមារដោយឥតគិតថ្លៃ!

ទីកន្លែង៖ សាឡននៅជាន់ទី ១០ នៃមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋបាលស្រុកស៊ីងអ៊ីក “ផ្ទះលេខ ១០ ជាន់ទី ១៥ផ្លូវស៊ីងអ៊ីកខ័ណ្ឌទី៥”
ពេលវេលា  :2020.3/2-5/4(រៀងរាល់សបា្តហ៍ថ្ងៃចន្ទ 13:30-16:00)
ទូរស័ព្ទលេខ :2723-9777#806

ការិយាល័យស្រុកស៊ីងអ៊ីក 2020.3/2-5/4បានរៀបចំនៅ “សិក្ខាសាលាភាសាអង់គ្លេស ឆ្នាំ ១០៩ សំរាប់ថ្នាក់ជនអន្តោប្រវេសន៍” (2-1)

Publish Date

2020-02-06