ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មកចូលរួមចុះឈ្មោះ! “ ការថែរក្សាដោយស្មោះត្រង់លើកទី 12 សម្រាប់បរទេសមិនគិតភាសាគ្មានព្រំដែនកំណត់" កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់ស្នើគឺមានតែរហូតដល់ថ្ងៃទី 12/31 ប៉ុណ្ណោះ! (11-3)

ចូរយើងប្រើពាក្យដើម្បីកត់ត្រារឿងរ៉ាវវិជ្ជមានរបស់ពលករចំណាកស្រុកជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនិងនិស្សិតបរទេសចូលទៅតៃវ៉ាន់! សូមមើលព័ត៌មានលំអិតនៃការដាក់ស្នើ។
គេហទំព័រ www.wanglin.com.tw/web/news06.php
網

Publish Date

2019-11-01