ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ការិយាល័យមូលនិធិអ៊ីកទាន 「វគ្គសិក្សាកុំព្យូទ័រនៃប្រជាពលរដ្ឋចំណូលស្រុកថ្មី」 (8-10)

ណែនាំលក្ខណៈពិសេសផ្នែកទន់ដូចជា Google, Microsoft OneNote, PhotoCap និង Libre Office ដើម្បីឱ្យអ្នកក្លាយជាអ្នកជំនាញកុំព្យូទ័រ។

ពេលវេលា៖2019/9/21-12/28 (រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍) 09:30-12:30
ទីកន្លែង៖ ថ្នាក់រៀនកុំព្យូទ័រនៅជាន់ទី ៣ នៃសាលអន្តោប្រវេសន៍ញូវហួ។
ទូរស័ព្ទ៖ 2230-0339 ឬ 2230-6670#7207


 

Publish Date

2019-08-19