ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

មូលដ្ឋានថែទាំអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីភាគខាងកើត 10/23 រៀបចំសិក្ខាសាលាអប់រំមាតាបិតា "កុមារកំពុងឈានចូលវ័យពេញវ័យ" (10-7)

ស្វែងយល់អំពីលក្ខណៈរបស់កុមារវ័យជំទង់ពិភាក្សាពីបញ្ហាមាតាបិតានិងប្រើប្រាស់ Google meet ដើម្បីជួបការបង្រៀនតាមអ៉ីនធឺណិត។

ពេលវេលា៖ 10/23 (ថ្ងៃសៅរ៍) 09:30-12:00
ទីកន្លែង៖ 02-2631-7059 ចុចផ្លាស់លេខ 13 កញ្ញា ហ៊ុង
ចុះឈ្មោះតាមបណ្តាញ៖  តំណភ្ជាប់ដូចខាងក្រោម

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2021-10-21