ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

បទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការធ្វើឱ្យមានសុពលភាពនៃក្រដាសប្រាក់ប័ណ្ណចំនួន ៥០០០ យ័នតៃវ៉ាន់ (9-12)

សម្រាប់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធសូមយោងទៅ

  • ក្រសួងការបរទេស  កញ្ចប់ងាយៗក្រដាសប្រាក់ប័ណ្ណចំនួន ៥០០០ យ័នតៃវ៉ាន់  តំណគេហទំព័រ
  • ក្រសួងការបរទេស  តំបន់ស្តារឡើងវិញ  តំណគេហទំព័រ
  • នាយករដ្ឋបាល កញ្ចប់ងាយៗក្រដាសប្រាក់ប័ណ្ណចំនួន ៥០០០ យ័នតៃវ៉ាន់     តំណគេហទំព័រ

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2021-09-22