ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យ តៃប៉ិក្រុងសង្កាត់ណីហ៊ូ 9/5-11/28 បានបើកវគ្គសិក្សា «វិញ្ញាបនប័ត្រនំប័រនំខេកប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មី ឆ្នាំ 109 » (7-2)

វគ្គសិក្សារួមមានការណែនាំអំពីការដុតនំ ការគណនាការដុតនំ និងការធ្វើផលិតផលនំប៉័ងការត្រួតពិនិត្យទូទៅនិងការពិសោធធ្វើត្រាប់តាម។
 ពេលវេលា៖ 020.9/5-11/28   រៀងរាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍  09:30-15:40(9/26、10/3、10/10、10/31ឈប់សម្រាក)
ទីតាំង៖ សាកលវិទ្យាល័យសហគមន៍តៃប៉ិណីហ៊ូ (អស័យដ្ឋានលេខ 520 វគ្គ1 ផ្លូវណីហ៊ូសង្កាត់ណីហ៊ូ)
ទូរស័ព្ទលេខ៖ 2792-5828 ចុចផ្លាស់លេខ 208

Publish Date

2020-07-01