ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ការិយាល័យស្រុកតៃប៉ិក្រុងតៃប៉ិ 9/4-10/12 សម្រាប់រៀបចំ“ ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនៅក្នុងថ្នាក់បទពិសោធន៍ជីវិតនៃភាសា” (8-5)

វគ្គសិក្សានេះសំបូរទៅដោយការស្វាគមន៍ជាមូលដ្ឋានជាភាសាតៃវ៉ាន់ការបង្រៀនបទចំរៀងរបស់ជនជាតិតៃវ៉ាន់និងការរៀបចំសម្រាប់ការដើរវប្បធម៌និងសកម្មភាព DIY ធ្វើដោយដៃនៅក្នុងស្រុកវ៉ានហួ!
ទីកន្លែង៖ សាលថ្មីរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍វ៉ាន់ហួ (១៧១ ខណ្ឌទី ២ ផ្លូវចាងសារ សង្កាត់វ័នហ័រទីក្រុងតៃប៉ិ)
ពេលវេលា៖ 108/9/4-10/12 ថ្ងៃពុធថ្ងៃសុក្រ 13:30-16:30,(9/13 បុណ្យសំពះព្រះខែនឹងឈប់សំរាក ១ ថ្ងៃ)
ទូរស័ព្ទ៖02-2597-5323#805
វេចផ្សាយចុះឈ្មោះ:https://reurl.cc/3gKzM

ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនៅក្នុងថ្នាក់បទពិសោធន៍ជីវិតនៃភាសា