ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យក្រុងតៃប៉ិកហ្សុងសានសាន 8/5-9/4 សំរាប់ប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មី " សិក្ខាសាលាស្តីពីការ「បណ្តុះបណ្តាលគ្រូសាប៊ូខ្នាតតូចធ្វើដោយដៃ」(7-8)


ណែនាំគោលការណ៍និងវិធីសាស្រ្តនៃការផលិតសាប៊ូធ្វើដោយដៃ ដឹកនាំដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់អាជីវករលក់វត្ថុធាតុដើមសាប៊ូ និងបណ្តុះបណ្តាលអ្នកណែនាំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសាប៊ូធ្វើដោយដៃប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មី ។

ពេលវេលា៖ 2020.8/5-9/4 រៀងរាល់ថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រ 13:30-16:30
ទីកន្លែង៖ ថ្នាក់រៀនជាន់ទី3 មជ្ឈមណ្ឌលហ្សុងសានស៊ីធីស៊ីធីក្រុងតៃប៉ិ (លេខ 128 ផ្នែកទី ២ ជាន់ទី 3 ខ័ណ្ឌទី 2 ហ្សុងសានខាងជើងសង្កាត់ហ្សុងសាន)
ទូរស័ព្ទ៖ (02)2503-1369 ចុចផ្លាស់លេខ 592
ការចុះឈ្មោះតាមអ៊ីនធឺណិត:https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/Home/Register/16

Publish Date

2020-07-08