ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មូលនិធិអេដិន 8/31 (ថ្ងៃសៅរ៍) សំរាប់រៀបចំ“ ទិវាគ្រួសាររួមគ្នាសំរាប់ក្រុមជនភៀសខ្លួនថ្មី” (8-9)

សកម្មភាពសំបូរបែបការសម្តែងរបាំល្បែងកំសាន្តការឈ្នះរង្វាន់ជាដើមសូមអញ្ជើញក្រុមគ្រួសារជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីចូលរួម។
 
ពេលវេលា៖ 2019/8/31 09:00-12:00
ទីកន្លែង៖ លេខ ១២០ ជាន់ទី ១៣ ខណ្ឌទី ៣ ផ្លូវភីងស៊ី សង្កាត់វ័នហ័រ ទីក្រុងតៃប៉ិ។
ទូរស័ព្ទ៖ (02)2230-0339

ទិវាគ្រួសាររួមគ្នាសំរាប់ក្រុមជនភៀសខ្លួនថ្មី”