ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

សាលាបឋមសិក្សាស៉ីងភីង - សំណួរចម្លើយជាមួយនឹងរង្វាន់(5-7)

រយៈពេលនៃព្រឹត្តិការណ៍គឺចាប់ពីម៉ោង 9:00 ថ្ងៃទី 15 ខែឧសភាដល់ម៉ោង 24:00 ថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា

https://www.gender.ey.gov.tw/School/កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2024-05-13