ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

សេចក្តីជូនដំណឹង៖ សាលអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីនឹងត្រូវបិទក្នុងកំឡុងពេលពិធីបុណ្យសែនព្រះខែ (9-11)

សាលអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីវ័នហ័រ និងស៊ឹកលីង ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៨ ខែកញ្ញា ដល់ ថ្ងៃទី ២១ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០២១ (110) បានបិទឈប់សំរាកមិនបើកខ្ចីអ្នកខាងក្រៅបានឡើយ សូម​ខាន់តីអភ័យទោស​ខ្ញុំ​ផង ក្នុងការអាក់រអួលណាមួយ ។
ខ្ញុំសូមជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នា រីករាយពិធីបុណ្យសែនព្រះខែ !

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2021-09-22