ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

បោះឆ្នោតថ្ងៃទី 1/11/2020! គណៈកម្មាធិការជ្រើសរើសប្រកាសពីការដាក់ចំណងជើងនៃបកប្រែភាសាចំនួន ៥ ប្រទេស ចំណងជើងជាភាសាចិនកុកងឺ! (12-4)

អ្នករស់នៅថ្មីមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដរាបណាពួកគេបំពេញតាមតម្រូវការនៃការឈានដល់អាយុ ២០ ឆ្នាំទទួលបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណតៃវ៉ាន់នឹងមានសញ្ជាតិបរទេសនិងគ្មានការប្រកាសអំពីអាណាព្យាបាល។ ដេីម្បីប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មីយល់ដឹងអំពីព័ត៌មានក្នុងប្រទេស!
 
ភាសាអង់គ្លេស https://reurl.cc/VaZ0rR
ភាសាខ្មែរ https://reurl.cc/VaZ0AR
ភាសាថៃ https://reurl.cc/L1x5EL
ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី https://reurl.cc/9zA6Kd
ភាសាវៀតណាម https://reurl.cc/W4YA29

Publish Date

2019-12-24