ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ប្រព័ន្ធបញ្ជូនតែមួយខ្សែរតៃប៉ិ Hello Taipei ផ្តល់នូវបណ្តាញភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រតំបន់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មីហើយ! (9-7)

តំបន់បណ្តាញវេបផ្សាយ Hello Taipei :https://hello.gov.taipei/Front/main

Publish Date

2020-09-25