ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ការបោះឆ្នោតប្រឆាំងការស៊ីសំណូកសម្រាប់ប្រជាជនទាំងមូល! (10-15)

ការប្រកាសអំពីការប្រឆាំងការស៊ីសំណូកនៃវិដេអូ (ភាសាខ្មែរ / ភាសាវៀតណាម / ភាសាហ្វីលីពីន)  :https://youtu.be/5VtavV2gfzQ

反賄選

Publish Date

2019-10-21