ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

នាយកដ្ឋានជនអន្តោប្រវេសន៍ 12/23 (ថ្ងៃពុធ) បានប្រគល់“ ផែនការយន្តការនៃការដាក់ពាក្យសុំជំនួយមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់អ្នករស់នៅថ្មី” វគ្គតំបូងនៅក្រុងតៃប៉ិ (12-4)

សេចក្តីណែនាំអំពីការងារនិងករណីសរសេរ ហើយនិងករណីអនុវត្តពាក្យសុំជំនួយមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី ដើម្បីឱ្យសាធារណៈជនបានយល់កាន់តែច្បាស់ អំពីមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីនិងជំនាញសរសេរអំពីផ្នែកផែនការ។

ពេលវេលានៅវគ្គទីក្រុងតៃប៉ិ៖ 109.12/23 (ថ្ងៃពុធ) 10:00-16:30
ទីកន្លែង៖ ថ្នាក់រៀនបន្ទប់ 401 ក្រុមស្រ្តីនិងកុមារ (អស័ដ្ឋាន លេខ ៧ ជាន់ទី 4 ផ្លូវឈីងតោវស៊ី សង្កាត់ ចុងចឹន )
ការចុះឈ្មោះតាមគេហទំព័រ ៖ https://forms.gle/uxJ98SpPBsJ7QdMc8  (ការចុះឈ្មោះត្រូវមុនថ្ងៃ 11 ខែ 12 (ថ្ងៃសុក្រ) រហូតដល់ថ្ងៃទទួលឈ្មោះគ្រប់!)
ទូរស័ព្ទ៖ 02-2331-4449
 

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2020-12-08