ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យសង្កាត់ប៉ិថោវ 5/12-6/30 ចាប់ផ្តើមបានបើក“ ថ្នាក់អ្នចំណូលស្រុកថ្មីផ្នែអក្សរផ្ចង់ចិននិងទឹកថ្នាំជក់” (4-9)

ពេលវេលា៖:2021/5/12 - 6/30 រៀងរាល់ថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រ (09:00-11:00)
ទីកន្លែង: ថ្នាក់ដំបូងនៅជាន់ទី 6 នៃវិទ្យាស្ថានរបស់យើងខ្ញុំ
ទូរស័ព្ទលេខ: 02-28912105#275 លោកហ្វាង
ការចុះឈ្មោះតាមអ៊ិនធរណេត៖ https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/Home/Register/38
 

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2021-04-27