ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

មូលដ្ឋានថែទាំសហគមន៍អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី តំបន់ខាងកើត វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូនៃវប្បធម៌ភូមិកំណើតរបស់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី ។ (4-13)

【ឆ្នាំ 2022】ការបណ្តុះបណ្តាលគ្រូនៃវប្បធម៌ភូមិកំណើតរបស់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី
តំណភ្ជាប់ចុះឈ្មោះតាមគេហទំព័រ៖ https://forms.gle/eXiNmQATxBHZZwFK9
→ ហាត់របៀបណែនាំអំពីស្រុកកំណើតខ្ញុំដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា
→ ផ្តល់ឱកាសឱ្យខ្លួនឯងរៀនដោយខ្លួនឯង ~ អ្នកក៏អាចក្លាយជាគ្រូបង្រៀនគេបាន!
កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ និងខ្លឹមសារវគ្គសិក្សានេះ៖
111.4.24(ថ្ងៃអាទិត្យ) វេលាម៉ោង14:00~16:00 ការរចនាព្រឹត្តិការណ៍ពហុវប្បធម៌~យកឱសថដើមឬៃឈើមកជាឧទាហរណ៍ជាដើម
111.5.15 (ថ្ងៃអាទិត្យ) វេលាម៉ោង14:00 ~ 16:00 វគ្គហ្វឹកហាត់ផ្នែករចនា
───
 
◇ចំពោះអ្នកចូលរួម៖ អ្នកចំណូលស្រុកថ្មីមកពីសង្កាត់ ណីហូរ/ស៊ុងសានរ/ណានកាំង (※ប្រសិនបើចំនួនការចុះឈ្មោះពេញ សមាជិកនៃក្រុមស្ម័គ្រចិត្តនៅតំបន់ខាងកើត នឹងមានការទទួលយកឈ្មោះក្នុងការចូលរួមមុនគេ)
◇ ទីកន្លែង៖ មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំសហគមន៍ អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី សំបន់ខាងកើតទីក្រុងតៃប៉ិ (លេខ 19 ជាន់ទី 1 ចក្រលេខ 83 ផ្លូវលេខ 189 ខ័ណ្ឌទី 3 ផ្លូវ ខាងលីង សង្កាត់ណីហូរ)
◇ថ្លៃបង់សាលា៖ ចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ
◇របៀបដោះស្រាយ៖ អាស្រ័យលើស្ថានភាពជំងឺរាតត្បាត ការចូលរួមនៅនឹងកន្លែង ឬវគ្គសិក្សាតាមអ៊ីនធឺណិតនឹងត្រូវបានអនុម័ត។
◇ របៀបដាក់ពាក្យ៖
1. ការចុះឈ្មោះតាមទូរស័ព្ទ (02) 2631-7059 ចុចផ្លាស់លេខ 13 មកបុក្គលិតបំរើក្នុងសង្គមកិច្ច កញ្ញា ហុង
2. បំពេញទម្រង់តាមអនឡាញ google ដើម្បីចុះឈ្មោះ → https://forms.gle/eXiNmQATxBHZZwFK9

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2022-04-26