ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ក្នុងឆ្នាំ 2022 "វគ្គបង្កើនកំណើនជីវិតអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី និងថ្នាក់បង្រៀនដុតកាហ្វេ" (7-10)

ការិយាល័យសង្កាត់ណីហ៊ូរ នៃទីក្រុងតៃប៉ិ នឹងបើកនៅ (ថ្ងៃអង្គារ) ថ្ងៃទី 6 ថ្ងៃ 13 និងថ្ងៃទី 20 ឆ្នាំ 2022  ពីម៉ោង 9:00 ព្រឹក ដល់ 12:00 ព្រឹក 1:00 រសៀល ដល់ 4:00 រសៀល និង (ថ្ងៃអង្គារ) ថ្ងៃទី 27 ខែកញ្ញា ចាប់ពី ពីម៉ោង 9:00 ព្រឹក ដល់ 12:00 យប់  (ថ្ងៃអង្គារ) ថ្ងៃទី 4 ខែតុលា ពីម៉ោង 9:00 ព្រឹក ដល់ 12:00 រសៀល ពីម៉ោង 1:00 រសៀល ដល់ម៉ោង 3:00 រសៀល  សាលប្រជុំជាន់ទី 8 ការិយាល័យសង្កាត់ណីហ៊ូរ ទីក្រុងតៃប៉ិ ( លេខ 99 ជាន់ទី 8 ខ័ណ្ឌទី 6 ផ្លូវ ម៉ីងឆៀនតុងលូក សង្កាត់ណីហ៊ូរ ទីក្រុងតៃប៉ិ) និងការដុតកាហ្វេមកពីរោងចក្រវ័នស៊ឺរឈីជៀន (លេខ 253 ផ្លូវស៊ីងម៉ីងសង្កាត់ណីហ៊ូរ ទីក្រុងតៃប៉ិ) បានបើកដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ 2022 "វគ្គបង្កើនកំណើនជីវិតអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី និងថ្នាក់បង្រៀនដុតកាហ្វេ" វគ្គសិក្សាអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីត្រូវបានគេទទួលយកពាក្យមុន សូមស្វាគមន៍ក្នុងការចុះឈ្មោះយ៉ាងប្រញ៉ាប់ប្រញ៉ា។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមមើលផ្នែកអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីនៃគេហទំព័រការិយាល័យសង្កាត់ណីហ៊ូរ (https://nhdo.gov.taipei) ឬទាក់ទងអ្នករៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដោយ កញ្ញា អ៊ូ តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 02-2792582 ចុចផ្លាស់លេខ 208 ។

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2022-07-26