ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យសង្កាត់ស៉ីងអ៉ីក - ឆ្នាំ 2024 ថ្នាក់បង្កើតសិល្បៈគំនូរអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី (6-5)

ពេលវេលា៖ 7/17ដល់ 10/2 (ថ្ងៃពុធ) 1:30 រសៀល ដល់ 4:30 នាទី រសៀល

ទីតាំង: ជាន់ទី 13 មជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋបាលសង្កាត់ស៉ីងអ៉ីក


កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2024-06-26