ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

សេចក្តីជូនដំណឹង៖ សាលចំណូលស្រុកថ្មីនឹងបិទចាប់ពីថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២ ។ (12-4)

សាលតំបន់វ័នហ័រ និង តំបន់សឹកលីង នឹងត្រូវបិទជាសាធារណៈ ហើយត្រូវបានបិទមិនអាចខ្ចីប្រើប្រាស់ចាប់ពីថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២។ យើងខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះការរអាក់រអួលណាមួយចំពោះបងប្អូននិងប្រជាពលរដ្ឋចំណូលស្រុក។

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2021-12-23