ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

នាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នៅថ្ងៃខែទី 6-9 ចាប់ពីខែមិថុនា ដល់ខែកញ្ញា បានរៀបចំ“ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលទេពកោសល្យពហុវប្បធម៌ចំពោះអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី” (05-10)

ដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលសាស្រ្តាចារ្យគ្រាប់ពូជសម្រាប់ទេពកោសល្យពហុវប្បធម៌នាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍បានប្រគល់សាកលវិទ្យាល័យជីងអ៉ី   ដើម្បីរៀបចំផែនការសម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលទេពកោសល្យពហុវប្បធម៌អ្នកចំណូលស្រុកថ្មីនៅតំបន់ទាំងបួន មាននៅបែបខាងជើង   បែបខាងកណ្ដាល  និងខាងត្បូង  ហើយនិងខាងកើត  ចាប់ពីខែ 6 មិថុនាដល់ខែ 9 កញ្ញា ឆ្នាំ  110  ខណ្ឌចំនួន ៤ ត្រូវរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលទេពកោសល្យពហុវប្បធម៌អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី (មាន ៤ ដង បែងចែកវគ្គដំបូងនិងវគ្គកម្រិតខ្ពស់ សរុបមាន ៨ ដង ) ពេលវេលាវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគឺមាន 28 ម៉ោង   ហើយវគ្គនីមួយៗនឹងទទួលសិស្សចុះឈ្មោះនិស្សិតចំនួន 40 នាក់។ សូមស្វាគមន៍អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី និងកូន ៗ ក្មេងជំនាន់ទី២ ចូលរួមចុះឈ្មោះទាំងអស់គ្នាណា៎!

ការសាកសួរលេខទូរស័ព្ទ៖ (04)2632-8001 ចុចផ្លាស់លេខ11911  កញ្ញា ឈិន មកពីសាកលវិទ្យាល័យជីងអ៉ីរ
 

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2021-05-25