ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យសុខាភិបាលក្រុងតៃប៉ិ 5/4-5/7 បានបើកថ្នាក់រៀន “ ក្នុងឆ្នាំ 108-109 គំរោងសាងសង់និងសេវាកម្មថែទាំសុខភាពសំរាប់ប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីរស់នៅទីក្រុងតៃប៉ិ” (4-2)

រៀបចំផែនការបើកថ្នាក់ថែទាំសុខភាព នៃធនធានសង្គមសុខភាពនិងផ្លូវចិត្ត ហើយនិងវគ្គសិក្សាផ្សេងៗទៀត ដែលពាក់ព័ន្ធបណ្តុះបណ្តាលជនជាតិវៀតណាម ឥណ្ឌូនេស៊ី ថៃ អង់គ្លេស កូរ៉េ ជប៉ុន នៃអ្នកបកប្រែភាសា នឹងផ្តល់ជូនសេវាកម្មបកប្រែនិងការថែទាំសុខភាពនៅមណ្ឌលសេវាកម្មសុខភាពក្រុមសង្កាត់ទាំង ១២ នៅក្នុងក្រុងតៃប៉ិ។


ម៉ោងសិក្សា៖
1.ចូលរៀន: 5/4 (ថ្ងៃច័ន្ទ) 0900-1600;5/5 (ថ្ងៃអង្គារ៍)、5/6 (ថ្ងៃពុធ)、5/7 (ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍) 0900-1500;5/12 (ថ្ងៃអង្គារ៍) 1000-1200,

ទីតាំងថ្នាក់៖ បន្ទប់ប្រជុំ N201 ជាន់ទី ២ សង្កាត់ខាងជើងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉ិ (អស័ដ្ឋានលេខ 1 ជាន់ទី 2 បែបខាងជើងផ្លូវ រដ្ឋាភិបាល សង្កាត់ស៊ឹកលីង)

ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ :(02)2504-8088#22

Publish Date

2020-04-20