ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ក្នុងឆ្នាំ 2022 "វគ្គអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មានសម្រាប់ប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មីនិងក្មេងជំនាន់ទីពីរ រួមទាំងក្រុមគ្រួសារដែលមានជីវភាពការលំបាក" (7-14)

1.អង្គការមូលនិធិអ៊ីទៀននៃសុខុមាលភាពសង្គមបានសហការរួបរួមគ្នា មានគោលបំណងលើវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដ៏ជំនាញនៃព័ត៌មានកុំព្យូទ័រ របស់ប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មី និង ក្មេងជំនាន់ទី ពីរ   រួមទាំង ក្រុមគ្រួសារដែលមានជីវភាពការលំបាករស់នៅក្នុងប្រទេសតៃវ៉ាន់ វគ្គសិក្សានេះនឹងផ្តល់នូវចំណេះដឹងស្វែងយល់ច្បាស់អំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់សិស្សលើភាសា នៃការអាន និងសរសេរលើកម្មវិធីសិក្សា ហើយនឹងអាចបង្កើនឡើងជាការប្រកួតប្រជែងចម្រាប់ពួកគាត់ផងដែរ។ ការចាប់ផ្តើមនៅក្នុងប្រចាំខែ នៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលវិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មាន ដែលបង្រៀនដោយកម្មវិធី Scratch ។
2. គោលបំណងក្នុងចុះឈ្មោះចូលរៀន៖ ប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មី និង ក្មេងជំនាន់ទី ពីរ   រួមទាំង ក្រុមគ្រួសារដែលមានជីវភាពការលំបាក ដែលនឹងត្រូវឡើងថ្នាក់រៀននៃថ្នាក់ទី 5 នៅក្នុងបឋមសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី 9 នៃអនុវិទ្យាល័យ បន្ទាប់ឈប់ក្នុងការវ៉ាកងធំនៃដូវក្តៅ ឬសិស្សដែលមានបទពិសោធន៍សិក្សាក៏អាចដាក់ពាក្យចូលរៀនបានដែរ។
3. ពេលវេលា និងទីកន្លែងគ្រប់គ្រងវគ្គសិក្សា៖
 (1). ឆ្នាំ 2022 /9/4、9/18、9/25、10/2、10/16、10/23、10/30、11/6、11/13、11/20  រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ ម៉ោង 13:30-16:30 ល្ងាច ក្នុងមួយថ្នាក់ រៀនសូត្រ 3 ម៉ោង ។ 
(2). ពិធីបញ្ចប់ការសិក្សា៖ 11/27 (ថ្ងៃអាទិត្យ) វគ្គសិក្សាពេញមួយថ្ងៃ ពីម៉ោង 9:30-16:30 និងមានអាហារមួយពេលថ្ងៃត្រង់ផងដែរ។ 
(3). ទីតាំង ៖ ថ្នាក់រៀនកុំព្យូទ័រនៅជាន់ទី 3 នៃសាលប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មីសង្កាត់វ័នហ័រ (លេខ 171 ជាន់ទី 3 ខ័ណ្ឌទី 2 ផ្លូឆាងសារ សង្កាត់វ័នហ័រ ទីក្រុងតៃប៉ិ)។
(4). អ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ដាក់ពាក្យចូលរួម សូមស្កែន QRcode នៅលើខិត្តប័ណ្ណ ដើម្បីបំពេញបែបបទចុះឈ្មោះ អ្នកដែលដាក់ពាក្យតាមទូរស័ព្ទ ឬមានចម្ងល់ផ្សេងៗ អាចទូរស័ព្ទមកប្រឹក្សាយោបល់ តាមលេខទូរស័ព្ទ៖ (02) 2230-0339  អ្នកទំនាក់ទំនងមកកញ្ញា ជិន នៃបុគ្គលិកបំរើកច្ចិការក្នុងសង្គម។

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2022-08-02