ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

រៀងរាស់ថ្ងៃចំណាយពេល 5 នាទី ដើម្បីសុខភាពល្អ! មានវិដេអូបង្រៀនកីឡាតាមអ៊ិនធឺរណែតមានភាសាឥណ្ឌូលនេស៊ី វៀតណាម ហ្វីលីពីន បានចាប់ផ្តើមដំណើរការហើយ (11-6)

ការិយាល័យកីឡារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉ិ បានផលិតសកម្មភាពបង្រៀនកីឡា តាមអ៊ិនធឺរណែតជាបន្តបន្ទាប់ សូមអញ្ជើញមកវឹកហាត់ទាំងអស់គ្នា!

ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី https://www.youtube.com/playlist?list=PLJxmy2FNYLVaanO_AN7Fgr-vfsUy0uZ_q


ភាសាវៀតណាម https://www.youtube.com/playlist?list=PLJxmy2FNYLVY7kHPDWINVfIG6v1IoBSYk
 

ភាសាហ្វីលីពីន https://www.youtube.com/playlist?list=PLJxmy2FNYLVYa5sSOvcFWk-m4D_jncZQa

運動

Publish Date

2019-11-11