ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យស្រុកវ៉េនសាន 3/8-4/16 “ សុភមង្គលដើម្បីរកសិក្ខាសាលាធ្វើម្ហូបនិងឆុងទឹកតែ” (1-5)

ពេលវេលា៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី 8 ខែ 3 មីនាដល់ថ្ងៃទី 16 ខែ 4 មេសា ឆ្នាំ ២០២១ (ឆ្នាំ 110)  រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃសុក្រចាប់ពីម៉ោង 14:00  ដល់ 17:00
ទីតាំង៖ វិទ្យាល័យជាន់ខ្ពស់ហ៊ូជេនឯកជនក្រុងតៃប៉ិ (ថ្នាក់ទី 101 ថ្នាក់រៀន - ថ្នាក់បង្រៀនច្នៃភេជ្ជៈ)
ចុះឈ្មោះតាមគេហទំព័រ :https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/
ទូរស័ព្ទ :2936-5522 ចុចផ្លាស់លេខ 359

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2021-01-20