ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យប៉ូលីសក្រុងកែវឡេង 11/7 (ថ្ងៃសៅរ៍) បានរៀបចំ“ សិក្ខាសាលាទេពកោសល្យអ្នកបកប្រែប្រចាំការនៅក្នុងឆ្នាំ 109” (10-4)

វគ្គសិក្សារួមមានការណែនាំអំពីប្រតិបត្តិការរបស់ប៉ូលីស  និងចំណេះដឹងទូទៅ  ច្បាប់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ នៃការបកប្រែជាដើម។

ពេលវេលា៖ 109.11/7 (ថ្ងៃសៅរ៍) 08:00-17:10
ទីតាំង៖ សាលប្រជុំនៅជាន់ទី 6 នៃក្រុមប៉ូលីសចរាចរណ៍ (លេខ 6 ផ្លូវអ៊ីក៥ សង្កាត់ស៊ីងអ៊ីក ក្រុងជីឡុង)
ទូរស័ព្ទ:02-24271857
 

Publish Date

2020-10-19