ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ! “ ទីវាបុណ្យភ្ចង្កៀងគោមនៅប្រទេសតៃវ៉ាន់នៅឆ្នាំ 2020 ” ការប្រកួតប្រជែងច្នៃចង្កៀងគោមរបស់ប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មី (12-3)

អញ្ជើញជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីឱ្យបង្ហាញពីវប្បធម៌និងលក្ខណៈមាតុភូមិរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបង្កើតគោមដូច្នេះមនុស្សដែលពេញចិត្តចំពោះគោមអាចទទួលបានការកោតសរសើរចំពោះការបង្កើតជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនិងបង្ហាញវប្បធម៌ចម្រុះនិងរួមបញ្ចូលរបស់តៃវ៉ាន់!
 
ពេលវេលាចុះឈ្មោះ:108.12/1-109.1/10  វេលាម៉ោង 17:30 ល្ងាច
 
វេបផ្សាយចុះឈ្មោះ:https://reurl.cc/NaoYjk

វេបផ្សាយចុះឈ្មោះ

Publish Date

2019-12-19