ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំគ្រួសារក្រុងតៃប៉ិ 7/15-9/23 បានបើកវគ្គសិក្សា "អន្តរកម្មជិតស្និទ្ធជាមួយខ្ញុំនិងអ្នក" វគ្គសិក្សាអប់រំអារម្មណ៍(5-10)

ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយខ្ញុំ តើក្រុមគ្រួសារមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាលើខ្ញុំ រឿងអាពាហ៍ពិពាហ៍និងច្បាប់ សូមចូលរួមជាមួយនឹងគ្នា។
ពេលវេលា៖ 2020.7/15~9/23 រៀងរាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃពុធ ម៉ោង 19:00~21:30
ទីតាំង៖ មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំគ្រួសារក្រុងតៃប៉ិ (អស័ដ្ឋានលេខ 110 ជាន់ទី 5 ផ្លូវជីលីន សង្កាត់សុងសាន)
ទូរស័ព្ទលេខ៖ 25419690 ចុចផ្លាស់លេខ 820

Publish Date

2020-05-26