ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញលិខិតបញ្ជាក់បានប្រកាសថា អ្នកទទួលបានសញ្ជាតិ ដែលគ្មានគ្រោងការណ៍ការចោទប្រកាន់ក្នុងផ្លូវច្បាប់ "(10-7)

វិធីសាស្ត្របច្ចុប្បន្នឆ្នាំ 2017.10.24 ទៅតៃវ៉ាន់ក្នុងពាក្យលេខ 1061203676 បានចេញឯកសារភ្ជាប់លម្អិត។