ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យគណនេយ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉ិ-ឆ្នាំ 2023ជាស្ទង់មតិចំណូល និងចំណាយក្នុងគ្រួសារ (11-11)

ដើម្បីស្វែងយល់ពីស្ថានភាពរស់នៅជាក់ស្តែង និងការផ្លាស់ប្តូរជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងជាមូលដ្ឋានសម្រាប់កែលម្អជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋ ការបង្កើតគោលនយោបាយសង្គម និងការអនុវត្តវិធានការសុខុមាលភាពសង្គម ការស្ទង់មតិចំណូល និងចំណាយរបស់គ្រួសារនៅទីក្រុងតៃប៉ិនៅក្នុងឆ្នាំ 2022 នឹងធ្វើឡើងចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី ២៩ ខែកុម្ភៈ 2024. គិតត្រឹមថ្ងៃនេះ ធាតុសម្ភាសន៍រួមមាន ប្រាក់ចំណូលគ្រួសារ ការចំណាយ សម្ភារៈបរិក្ខារ និងទម្រង់លំនៅដ្ឋាន។ សូមសាធារណជនមេត្តាជួយគាំទ្រ និងសហការ។ ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់សូមទូរស័ព្ទមកលេខ (02) 27208889/1999 ចុចផ្លាស់លេខ7651-7656 ។

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2023-11-28