ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

មូលនិធិអង្គការអ៊ីទៀន 7/7-8/25 បានបើកថ្នាក់សម្រាប់“ មនុស្សចាស់ជរាដើម្បីសុខភាព ~ ក្រុមគាំទ្រជនអន្តោប្រវេសន៍តៃប៉ិថ្មី” (6-15)

តាមរយៈការរុករកដោយខ្លួនឯងការអភិវឌ្ឍការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍វិជ្ជមាននិងការទទួលស្គាល់វគ្គសិក្សាដែលទាក់ទងនឹងរោគសញ្ញានៃការអស់រដូវ។

ពេលវេលា:2020.7/7-8/25,រៀងរាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃអង្គារ៍ 14:00-16:00
ទីតាំង:បន្ទប់ក្រុមរៀននៃមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មបំរើស្ត្រីនិងក្រុមគ្រួសារជនអន្តោប្រវេសន៍តៃប៉ិ (អស័ដ្ឋានលេខ 21 ជាន់ទី7 ខ័ណ្ឌទី 1 ផ្លូវឌីហ័ក សង្កាត់តាថុង)
ទូរស័ព្ទលេខ:2230-0339Publish Date

2020-06-19