ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យស្រុកស៊ីលីន-ឆ្នាំ 2024 អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី វគ្គសិក្សារាំយូហ្គា(5-14)

ម៉ោងសិក្សា៖ 6/25 (ថ្ងៃអង្គារ), 6/26 (ថ្ងៃពុធ) 13:30-16:30

ទីតាំងវគ្គសិក្សា៖ ថ្នាក់រៀន 206 សមាគមអ្នករស់នៅថ្មីស៊ឹកលីន

https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/Home/Register/300


កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2024-05-27